Новини

На основание чл.4, ал.2 от ПМС 59/2003г./ДВ, бр.25/
„ИВОНС МЕТАЛ ГРУП” ЕООД
ОБЯВЯВА
На заинтересованите лица и общественост, че възнамерява да реализира инвестиционно намерение, касаещо реализиране на площадка за събиране , съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали/ОЧЦМ/, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване/ИУЕЕО/, излeзли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ отпадъци от опаковки и събиране и съхранение на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/, намираща се в УПИ IX-,кв.130A адрес ул.“Охрид“ 11. по плана на гр.Димитровград.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Хасково, ул.Добруджа № 14 тел: 038/60 16 14
Уведомяваме Ви, че фирма "ИВОНС МЕТАЛ ГРУП" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Диитровград, бул. Димитър Благоев 145, МОЛ: Иво Христов Георгиев има следното инвестиционно предложение: Разширяване дейността на площадки за дейности с отпадъци 1, 2 и 3, собственост на възложителя и добавяне на нови видове, кодове отпадъци и дейности, извършвани с тях, както следва: Прочети повече
На заинтересованите лица и общественост, че възнамерява да реализира инвестиционно намерение за дейности по събиране, временно съхранение(R13 съгласно приложение 2 към § 1, т.13 от ЗУО) и транспорт(Т) на отпадък с код 160708*-Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти на площадка на ИВОНС МЕТАЛ ГРУП ЕООД, намираща се в гр.Димитровград на адрес бул.Димитър Благоев 145. Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Хасково, ул.Добруджа № 14 e-mail: tatanasova@riosv-hs.org; тел: 038/60 16 14
На 14 юли 2012 на УЗАНА поляна фест, управителя на Ивонс Метал Груп ЕООД Иво Георгиев, в качеството си на председател на Асоциацията на рециклиращата индустрия АРИ ,представи заедно с екипа си Автоматизирани Центрове за рециклиране на опаковки от пластмаса, метал и стъкло. АРИ е бенифициент по проект на Глобалния Екологичен Фонд ГЕФ, за намаляне на емисиите от парникови газове...Прочети повече
Председателят на Асоциацията на рециклиращата индустрия – Иво Георгиев апелира за намаляване на данък печалба за бранша в следващата финансова година, тъй като банковите гаранции, които фирмите трябва да депозират са общо за около 32 млн. лева, а за тяхното обслужване са заплатени вече над 70 000 лева към банките. Освен това от индустрията искат данъчни облекчения за фирмите, направили по-големи инвестиции... Прочети повече
Ивонс Метал се включи в кампанията на бТВ през април, 2012г. Ще участваме и в предстоящата кампания през 2013г.

ВидеоНова технология за рециклиране на кабели в Ивонс Метал Груп ЕООД

За нас

ИВОНС МЕТАЛ ГРУП ЕООД вече 19 години работи в областа на отпадъците и е една от водещите компании в рециклирането и търговската дейност с отпадъци в област Хасково... Прочети повече

История на рециклирането

1 2 3 4 5