Разрешителни за дейност с отпадъци


Разрешително за дейност с отпадъци

изд. от Регионална Инспекция по Околната Среда и Водите - гр. Хасково


Регистрационен документ за извършване на дейности по транспортиране на отпадъци
съгласно чл. 78, ал.9 от ЗУО