Отпадъци от черни и цветни метали

от физически лица

Приемането и предаването на отпадъци от физически лица на площадките на "Ивонс Метал" ЕООД се извършва единствено въз основа на сключен договор, след представяне на лична карта и съгласно чл.39 ал.2 от ЗУО попълнена Декларация за произход по образец.