За нас

ИВОНС МЕТАЛ ЕООД - 19 години в управлението на отпадъци.
Ивонс метал ЕООД е правоприемник на ЕТ Ивонс 94, регистриран през 1994 г., с предмет на дейност търговия с отпадъци от черни и цветни метали. Амбицията ни: да подкрепяме и извършваме отговорно дейностите в областа на управлението на отпадъците и рециклирането са водещ принцип в нашата ежедневна работа. Ивонс Метал ЕООД е една от водещите компании в рециклирането и търговската дейност с отпадъци в област Хасково.
За нас управлението на отпадъците, като приоритетна дейност, е част от динамичното развитие на дружеството. Нарастващите обеми на отпадъците за рециклиране, както и променящото се законодателство продиктувано от регламентите на Европейския съюз, поставят пред нас и екипа на дружеството, нови предизвикателства. Твърдо решени да опазим околната среда, ние от Ивонс Метал ЕООД, не спираме да търсим и прилагаме нови решения в дейността по събиране, съхранение, третиране, транспортиране, както и оползотваряване на различните видове отпадъци.
Ивонс Метал ЕООД е член на Асоциацията на рециклиращата индустрия – АРИ, обединяваща иновативните и отговорни фирми за опазване на околната среда и управлението на отпадъци в България.

В структурата на компанията са заети над 20 служители. За стриктното спазване на рамките на Закона за управление на отпадъците отговаря еколог и счетоводна къща. Дейността на дружеството са насочени в няколко направления:
-Управление на отпадъците от излезли от употреба моторни превозни средства./ИУМПС/
-Управление на отпадъците от излязло от употреба електрическо и електронно оборудване./ИУЕЕО/
-Управление на отпадъци от излезли от употреба батерии и акумулатори /НУБА/
-Управление на масово разпространени отпадъци /МРО/- хартия, пластмаса, текстил и др.
-Търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/.
-Демонтаж на излязло от употреба старо индустриално оборудване и съоражения.
-Транспорт на опасни и неопасни отпадъци.
Ивонс Метал ЕООД е:
- Надежден партньор;
- Притежава иновативна техника и добър екип от професионалисти;
- Извършва напълно екологосъобразна и отговорна дейност за опазване на околната среда и здравето на хората;
- Мобилни и гъвкави, с възможност за работа на територията на цялата страна;