UV-контейнер за акумулаторен скрап

Продава

"Ивонс Метал" ЕООД продава:


Контейнерите отговарят на изискванията поставени в чл.45 от наредбата за батерии и акумулатори и негодни за употреба батерии и акумулатори(обн.ДВ бр.2 от 08,01,2013г), а именно:
- Събирането и съхраняването на портативни и/или автомобилни НУБА се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:
- да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът от който са изработени да не взаймодеиства с тях;
- да осигуряват вентилация на въздух;
- да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".За контакти:
гр.Димитровград
бул. "Димитър Благоев" 145
тел: 0391/62426
факс: 0391/66200
e-mail: ivonsmetal@abv.bg