ОБЯВА

За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма "ИВОНС МЕТАЛ" ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Диитровград, бул. Димитър Благоев 145, МОЛ: Иво Христов Георгиев има следното инвестиционно предложение: Разширяване дейността на площадки за дейности с отпадъци 1, 2 и 3, собственост на възложителя и добавяне на нови видове, кодове отпадъци и дейности, извършвани с тях, както следва:

Характеристика на инвестиционното предложение:


1.Резюме на предложението Настоящото предложение е свързано със събиране, временно съхранение(R13 съгласно приложение 2 към § 1, т.13 от ЗУО) и транспорт(Т) на изброените по-горе отпадъци и ще се извършва с наличните транспортни средства на фирмата до площадка 1, 2 и 3, собственост на възложителя.
Площадките се намират на територията на гр.Димитровград и гр.Симеоновград, Площадките вече са преценени за извършване на дейности с опасни и неопасни отпадъци на територията им.
2. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон; Настоящото инвестиционно намерение подлежи на разрешителен режим по реда на глава пета, раздел I ,чл.67 от ЗУО.
3. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура; Настоящите площадки се намират на територията на община Димитровград и община Симеоновград, видно от таблицата по-горе.
4. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови;
Настоящото инвестиционно намерение не е свързано с извършването на строителни дейности.
Съществуващата площадка е снабдена с ел. енергия и вода от градската ВиК-мрежа.
Не се използват води за производствени нужди и от дейността, развивана на площадката не се образуват производствени отпадни води.
5. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;
От площадката се отделят битови отпадъци. След реализация на инвестиционното намерение не се очаква завишаване количествата на ТБО.
6.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.
На територията на производствената площадка не се използват води за производствени нужди и от площадката не се формират производствени отпадни води. Настоящото ИП не би довело до промяна в количествата на употребената битова вода.